خبر های مهم روز
نمایشگاه عکس خیابانی (مرگ خاموش) - سه شنبه, 12 سرطان 1397 10:17
گفتگو با آقای فیاض عالم دین - یکشنبه, 09 ثور 1397 18:17

سایت ها دیگر

گفتگویی ویژه یادگارافغان باحکیم " علی پور" فعال مدنی ، نویسنده و استاد دانشگاه درمزارشریف!

دوشنبه, 03 سنبله 1393 ساعت 17:54 نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(5 رای‌ها)

گفتگویی ویژه یادگارافغان باحکیم " علی پور" فعال مدنی ، نویسنده و استاد دانشگاه درمزارشریف!

یادگارافغان:آیا دولت افغانستان مصمم به کاهش کشت کوکناردرافغانستان است ؟

حکیم "علی پور" : من فکر میکنم که قضیه کشت موادمخدر و قاچاق موادمخدر ازافغانستان به سایر کشورها یک قضیه بسیار پیچیده است البته دراین امر گروه ها ی مختلف را درگیرمی بینیم وگاه گاهی هم ازطرف دولت تلاش های بخاطر محو کشت کوکنار درافغانستان صورت گرفته اما من فکر میکنم که این تلاش ها کافی نبوده و تلاش هاهم بصورت جدی دنبال نشده است مثلآ دربخش های ازافغانستان که امنیت خوب بوده ممکن است درآن مناطق کاهش بعمل آمده باشد مثل ولایت بلخ ودیگر ولایات که ازامنیت خوب برخورداراند درواقع نیروهای ناتو جامعه جهانی ورسانه ها وسازمان های جهانی درآن جا رفت وآمد دارند تقریبآ درحدی بلندی کشت کوکنار کاهش یافته است اما اگر این قضیه را ازپهلوی دیگر به بررسی بگیریم درمناطق جنوب کشورکه دیده بانی درعرصه کشت موادمخد وجود ندارد وحضوررسانه هم بیرنگ است ازطرفی هم برای محو کشت کوکنارتلاش های هم صورت نگرفته واگر دراین عرصه تلاشی صورت گرفته باشد کوچک وناچیزبوده .

یادگارافغان: دولت درقسمت محو کشت کوکناردر بعضی ازمناطق افغانستان خوب نظارت داشته ولی دربعضی ازساحات نسبت به کشت مواد مخدر بی تفاوت نشان داده است حالا نظرشمادر ارتباط این دورنگی دولت چیست؟

حکیم "علی پور": به فکرمن دولت درمحو کشت کوکنار مصمم ا ست ازطرف دیگر ازجانب جامعه جهانی بالای دولت افغانستان فشارواردمی شود تا کشت کوکناررا درافغانستان کاهش دهد اما ازسوی دیگر درساحات که دولت کنترول بالای منطقه ندارد مخالفین دولت ازفرصت استفاده می کنند که درحقیقت کشت مواد مخدرو درآمدآن بخشی ازدرآمد مخالفان دولت را تشکیل میدهد که این پول مخالفان را تقویت می کند و گروه های تروریستی که درافغانستان فعالیت دارند بخش ازتمویلات اش به فکرمن ازطریق همین مواد مخدرمی باشد لذا به این لحاظ آنها تلاش می کنند که مناطق که درآن کشت صورت میگیرد به هیچ قیمت آن ساحات را ازدست ندهند ازسوی دیگر اگر مخالفان مناطق مورد نظرشان رابا مستقر نیروی نظامی نتوانند تحت کنترول خودداشته باشند آنا ن ازشیوه دیگر مثل انفجارات تروروحمله های شب هنگام ترس وحشت درمنطقه ایجاد می کند تا این که ازنظر دولت دورباشد تا بتوانند کشت را ادامه بدهند وبا درآمد آن جیب هایشان را از پول پرکنند.

یادگارافغان : ما درایام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری درکشوراستیم دراین ایام کشت کوکنار درافغانستان درچی حالت است ؟

حکیم " علی پور": اینکه دراین ایام کشت کوکنار افزایش پیداکرده یانه کرده مانیازبه ایرایه آمار استیم که فعلآ همچون آماری دردست نیست رویهم رفته ازطرف دیگر ازقرینه هویدا است که هرزمان دولت درکارهایش سردرگمی ومصروف جنجال های خودش است فرصت بیشتر برای مخالفین دولت داده می شودتا کشت مواد وقاچاق موادمخدر وحتی قاچاق سلاح خیلی راحت ترانجام می شود دراین صورت طالبان وگروه ها ی مخالف خیلی راحت تر می توانند منطقه را تصاحب کنند ما درجنوب کشور شاهد استیم که با این جنجال های انتخابات که صورت گرفت فکرهمه را بخود جلب نمود که درنتیجه دیده شدکه طالبان قادر به تصاحب چند ولسوالی شدند نظر به این تعریف احتمال میرودکه کشت مواد مخدر درافغانستان بیشتر شده باشد .

یاد گارافغان : منابع مهم جهانی تایید کرده اندکه کشت کوکناردرافغانستان ازسرگرفته شده است شمامنحیث یک تن ازصنف اکادمیک کشور ازکشت دوباره کوکناردرافغانستان چقدر نگران استید؟

حکیم "علی پور": افزایش کشت کوکناردرافغانستان پیآمدهای منفی زیاد دارد اگرما به این پیآمد منفی بنگریم اولین پیآمد منفی آن درکشور این است که افغانستان را به عنوان یک کشور صادرکننده موادمخدر و تمویل کننده گروه های ترورستی قلمدادمی کند یعنی چهره افغانستان را نزد مردم جهان خدشه دارمی کند ویک چهره تیره وسیاه ازآن ترسیم می کند که این موضوع خلیی برای موقف افغانستان وموقعیت سیاسی افغانستان درجهان تاثیر سؤ دارد وافغانستان را این مسله به انزوا می کشاند اگر مسله کشت موادمخدر درافغانستان باشد و ازاین جا قاچاق شود طبعآ افغانستان به لانه تروریست ها مبدل می شود ازاین رهگذر افغانستان را تهدید جدی می کندو ازسوی هم کشت کوکناردرافغانستان جریان داشته باشد وگروه های دست اندر کار این تجارت هستند تا وقتی که احساس بکنند با امن ساختن و به هروسیله دیگری کشت کوکنار ادامه داده بتوانند آنان درپی این کار بشکل جدی می برایند و ازسوی هم امنیت افغانستان رابصورت وحشتناکی ضربه می زنند ولی همین که مبارزات جدی باشند آنان نامیدازکشت کوکنارشوند به فکر من دیگراین   کشت صورت نمی گیردو طبعآ نا آرامی ها هم درکشور کاهش پیدامی کنند وازطرف دیگر بااین ناآمنی ها فقر بیکاری سرگم و یک عده بخواهی یانخواهی به دلایل افسردگی به مواد مخدر پناه می برند و آلوده موادمی شوند که درواقع این یک ضربه عظیم به پیکرجامعه افغانستان است .

یادگارافغان: جامعه جهانی ملیارد ها دالر درافغانستان برای ازبین بردن موادمخد ر مصرف نموده است امادیده شد که نتیجه قناعت بخش نیست، ازدیدگاه شما این پول حیف ومیل نشده است ؟

حکیم "علی"پور":جامعه جهانی پولهای زیادی برای مبارزه با مواد مخدر درافغانستان به مصرف رسانیده است واین پول ها مشخص ومعلوم است ومردم آمارآنرا دارند اما به نظرمن بخشی ازکوچک آن به مصرف رسیده باشد ولی بخش زیادی آن حیف ومیل شده مثل که درپروژه های بازسازی درافغانستان زیاد حیف ومیل صورت گرفته است واگر پول های که آمده با یک استراتیژی دلسوزانه ومشخص مصرف می شدطبعآ نتیجه بهترازاین میداشت ولی بخش پول ها که همان طوردر بانک ها آمده همان طور دوباره بازکشت کرده و هیچ وقت به مصرف نرسیده و به همین خاطر نتایج آن خوب نبوده وعلت های اساسی یک هم کشور بدون (حکومت) است که بخواهیم بدون حکومت نظم درآن حاکم باشد این موضوع هیچ امکان ندارد درافغانستان ما با یک حکومت ضعیف وناکارآمد درسال های اخیر روبرواستیم حکومتی که خود درحال احتضار بود ودردرون خودش باچالش روبرو است وخودنمی توانست مقتدرآنه مسایل کشور رامدیریت کند چی درقسمت سیاست خارجی چی درقسمت مبارزه بافسادومواد مخدر وتروریزم داخلی نتوانست موفق باشدواین همه علت ها بود که پول های جامعه جهانی هم درست مصرف نشودما اگر حکومت مقتدرمیداشیم اصلآ فرصت برای کشت میسرنمی شد .

یادگارافغان : ازدیدگاه شما زارعین که دست به کشت مواد مخدردرافغانستان میزنند علت های اساسی آنرا درچی می بینید؟

حکیم "علی پور" : فقریکی از علت کشت مواد توسط زارعین درافغانستان می تواند باشد چون مواد مخدر یک درآمد خوبی نسبت به کشت های دیگر دارد واین درآمد خوب وپول بادآورده زارعین را تشویق به مواد مخدر میکند ازطرفی هم دربعضی ازمناطق افغانستان اگرچه زارعین هم بنا به روایت دولت حاظر به کشت مواد مخدر نیست اما فشار ازطرف مخالفین مسلح بالای زارعین وارد میشود که آنان ازروی ناچاری باید زمین هایشان را کوکنار کشت کنند .

یادگارافغان : ازدید گاه شما برای کشت بدیل تریاک کدام نبات مفیده را ترجیح میدهید ؟

حکیم "علی پور" : برای کشت بدیل بایدچندکارشود اولا بایدمتخصصین زراعت با مطالعه محیط جغرافیایی اش کدام کشت خوب بادرنظرداشت آب وخاک حاصل میدهد نوعیت این کشت ها مشخص شود دولت اززارعین حمایت بکند وازطرف دیگربرای کسانیکه موادمخدر کشت میکنند باید مجازات سنگین درنظر گرفته شود وجدآ دولت دراین رستا عمل گرا باشد به فکرمن کارنتیجه خوبی درپی دارد.

یادگارافغان : کی ها درمجموع مصروف سرگرمی موادمخدردرافغانستان هستند؟

حکیم "علی پور" : دراین موضوع ازمافیایی بین المللی موادمخدرگرفته تا مخالفین مسلح دولت تروریست ها تا زورمندان محلی که یک عمر باسلاح زندگی کرده اند و آنها گاهی دربدنه دولت اند وگاهی هم مستقل وازنفوذوپول خود استفاده می کنند ومردم را با زور ورضا به کشت مواد مخدر تشویق میکنند وتجارت مواد را پیش میبرندوازسویی من فکر میکنم که حتی دربدنه دولت درپست های اساسی افراد اند که کمک حمایت می کنند تا قاچاق مواد مخدر صورت بگیرد درغیرآن اگر دولت مصمم باشد خیلی سخت است که بااین پیمانه بزرگ دریک کشور مواد مخدر کشت میشود وخیلی هم به راحتی قاچاق شود .

یادگارافغان : ازدیدگاه شما چرا قاچاقبران بزرگ موادمخدر محکمه نمی شوند ؟

حکیم "علی پور" : من پیشتر اشاره کردم تازمانی که دریک کشور دولت مقتدر موجود نباشد کار ها بی سامان شکل میگیرد و قاچاقبران بزرگ مواد هیچ گاهی محکمه نمی شوند آنان که دررابطه به موادمخدر به داد گاه کشانیده می شود صرف درمحدوده چند کیلومواد بیشتر نیست اما هستند کسانی که به تن ها مواد را تجارت می کنند هیچ کس جرآ ت ندارد که وی را شناسایی و آنرا به داد گاه بکشاند. درشرایط موجود اگر وزیری اسم یک ازقاچاقبران بزرگ مواد را فاش کند من فکرمیکنم که آن وزیرازدفترکارش تا به خانه به سلامت نمی رسد لذا هیچ کس حاضرنیست با جان خود معامله کند بنآ کسانیکه دراین تجارت دخیل اند آنان ازقدرت سیاسی و قدراقتصادی بسیار بالای برخوردارهستند ودربدنه دولت چنین اشخاص مهره های خود شان را دارند وبالا دولت فشار می آورندواگر دولت قدرتمند باشد دولت ازکارمندوزیردستانش حمایت بکند دراین صورت می شود که با اتکآ به حمایت دولت اسامی چاقبران را فاش کردمتاسفانه دولت دراین امر ناتوان است ودیده شده است که کسانیکه کاری بکنند دیده شده است که ازپست شان تبدیل شده اندویا اگر خیلی جدید ترعمل کرده اند نابود شده اند.

یادگارافغان: ازدیدگاه شما تجارت موادمخدر روی حکومت آینده افغانستان چقدر تاثیردارد؟

حکیم "علی پور" : با شکل گیر حکومت جدید گروه های مختلف تلاش میکنند دراین بدنه جای بگیرند همان طورکه احزاب درتلاش اند کرسی بگیرند درحکومت آینده ،گروه های ما فیایی هم همین طوردر تلاش اند که دربدنه دولت جا داشته باشند ازسویی هم اگرمدیریت کلان دولت دراین رستا هوشمندانه عمل نکنند بازهم من فکر میکنم مبا رزات ناکام می ماند واگر مافیا موفق شوندکه دربدنه دولت آینده افغانستان جای بگیرند طبعیست که این تجارت همچنین برای سال ها ادامه پیدا میکند .

مافیا سخت درتلاش اند که در بدنه دولت جابازبکنند ولی این کار رییس دولت افغانستان است که باید جلو این گروه را بگیرد.

یادگارافغان : ازدیدگاه شما حکومت آینده افغانستان توانایی مبارزه باموادمخدر را دارد؟

حکیم "علی پور" : دراین ارتباط به فکر من پیش داوری نمی تواند درست ازآب بیرون بیاید انتظارباید کشید که دولت آینده چی گونه شکل میگیرد؟ کی ها برروی قدرت می آیند با چی برنامه ای با چی جدیتی ؟ وبرنامه های راکه آنان بادرنظرداشت وضعیت وموقعیت تا چی اندازه کارآ است درآن صورت است که میتوان گفت با پدیده موادمخدر دولت چی کرده میتواند ؟ امرمبارزه باپدیده موادمخدر درکشور به یک امرمحال تاکنون مبدل نشده است ما میتوانیم در درازمدت بااین پدیده به مرور زمان مبارزه کرد حتی اگر شده دریک برنامه ده ساله ویا هم بیست ساله ریشه موادمخدر را با قاچاقبران اززمین افغانستان برچید.

یادگارافغان : شما منحیث یک تن ازاستاد دانشگاه از حکومت آینده افغانستان درقبال مواد مخدر چی تقاضا دارید ؟

حکیم "علی پور" : من امیدوارکه حکومت آینده با مسله مواد مخدر وفساد اداری یک مبارزه منطقی رابراه بیاندازد نه درحد پروژه ها که پول ها مصرف می شودوبرنامه ها کارا نیست امیدوارم که این طوری نباشد اگر دولت برنامه ای راایرایه میکند منطقی مفید ودرازمدت باشد برنامه های کوتاه مدت من فکرمیکنم که نتیجه چندان خوبی را ببارنیاورده است .

یادگار افغان: شما ازافزایش معتادین درکشور چقدر نگران استید ؟ وکارهای وزارت مواد مخدر ووزارت صحت عامه را درقبال معتادین چی گونه ارزیابی می کنید؟

حکیم "علی پور" : افزایش معتادان درکشور یک امریست مسلم که به وضاحت درکابل وبلخ قابل لمس است ازطرفی هم توجه جدی به معتادان صورت نمی گیرد باید وضاحت داد که برنامه های وزارت مبارزه با موادمخدر دررابطه به معتادان چشم گیر نیست حتی مردم احساس نمی کند که چنین وزارتی بنام ( مبارزه با مواد مخدر) وجود دارد ازسویی هم وزارت صحت عامه هم کارهای مثبتی دررابطه به مواد مخدر وتداوی نکرده هرچند شنیده می شود که چند تن به شفاخانه مراجعه کرده و مواد را ترک کرده است اگر ازکم کاری وزارت صحت عامه درقبال معتادین بگذریم درکابل ما شاهد موسسات خصوصی برای تداوی معتادین است که تازه به کار شروع نموده و یک ودوتای این موسسه درکارشان هم خلیی موفق هم بوده اند که تا حال چند صد تن ازافراد معتاد را تحت مدوا قرارداده است گپی که دراین جا گفته شود که دراین رستا برای این موسسات نه تنها دولت کمک وهمکار نکرده بلکه همواره تلاش نموده است که سد را ه شان مشکل ایجاد بکند که من شاهد یکی ازاین موسسه بودم که مسوول این نهاد چندین بارازطرف مافیا مواد مخدر تهدید به مرگ شد ودولت درقبال این موضوع هیچ کاری را انجام نمی دهد وحتی دولت درصدد آن می برآید که این موسسه را بسته کند درحقیقت دولت به شکلی ستیزه جویی را علیه چنین موسسات را ه اندازی میکند .

گزارشگر بهمن

خواندن 1826 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 03 سنبله 1393 ساعت 18:22